İletişim +90 312 284 34 18

Merâgî’nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere, 2019

₺32.00 ₺19.20
  • Yazar: Recep USLU
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3605-8
  • Barkod : 9789751636058
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
TRANSKRİPSİYON
GİRİŞ
MERÂGÎ’NİN SON MÜZİK ESERİ ZEVÂİD-İ FEVÂİD-İ AŞERE ÇEVİRİSİ
Mukaddime
Birinci Fayda: Güzel Ses Hadisleri ve Tam-Cemde Dörtlü Tabakalar
Şekil-1. Murabba Cetvel, Munfasıl-Pes ve Munfasıl-Tiz
İkinci Fayda 1. Fasıl: On İki Devrin Nağmeleri, Tabakaların Eklenmesi
İkinci Fayda 2. Fasıl: On Beş Nağmenin Arapça-Yunanca İsimleri
Üçüncü Fayda: Yirmi Dört Şubenin Telden Çıkarımı
Dördüncü Fayda: On İki Devirin Tam-Cemde Oktavları
Beşinci Fayda: Dörtlü Cinsler
Altıncı Fayda: Kadim Altı-Parmak Metodu ve İka-Devirlerle İlişkileri
Şekil-2. Kadim Metot Altı-Parmakta Nağmeler
Yedinci Fayda: Tasnif Türleri, Musiki Biçimleri
Şekil-3. Dörde Bölünmüş Sekizli
Sekizinci Fayda 1.Fasıl: Tercî’ Yöntemiyle Alıştırmalar
Sekizinci Fayda 2.Fasıl: Çalgı Türleri ve Çalgılar
Şekil-4. Kâseler ve Taslar Çalgısı
Şekil-5. Levhalar Çalgısı ve Udda Yaygın-Düzen
Şekil-6. Teltınlaklarda Yaygın-Düzen
Şekil-7. Bazı Havatınlak Çalgılar
Dokuzuncu Fayda 1.Fasıl: Merâgî’nin İka-Devirleri
Şekil-8. Merâgî’nin İcadı İka-Devirler
Dokuzuncu Fayda 2.Fasıl: Tasniflerde Duhûl ve Hurûc
Onuncu Fayda 1.Fasıl: İntikaller, Hanendenin Ses Rengi
Şekil-9. Beş Çift Telli Udda İntikaller
Onuncu Fayda 2. Fasıl: Hanendelik, Tahrîr, Mergûle, Nesir ve Nazm-ı Nağamât, Başlangıç
ve Karar Yeri, Hanendenin Ses Rengi, Ses Çeşitleri
NO Ktp NÜSHASINDAKİ FARKLI FASILLARIN ÇEVİRİSİ
NO Ktp Nüshası İçindekiler
İkinci Fayda 1. Fasıl: Altı Âvâze
Şekil-10. Takdim ve Tehirle Selmek Nağmeleri
Beşinci Fayda 2.Fasıl: Yaygın-Düzen, Şedler Düzeni ve 1001 Yerel-Düzen
Şekil-11. On İki Devrin Dörtlü ve Beşli Şedler Cetveli
Şekil-12. Bin Bir Şed Cetveli (1001 Şed)
Sekizinci Fayda 2. Fasıl: Terkipler, On İki Devir, Altı Âvâze ve Şubeler Arası İlişkiler
Onuncu Fayda 1.Fasıl: Musikinin Öncü İcracıları
Onuncu Fayda 2.Fasıl: Nağmenin Tarifi, Musiki Hakkında Filozofların Söyledikleri
KAYNAKÇA
DİZİN

Abdülkadir Meragi (1353-1435) Türk müziği tarihinde olduğu kadar Orta Doğu ülkelerinin de en önemli müzik teorisyenlerinden biridir. Sistemci Ekolün son temsilcisidir. Türk musikisinin nazariyatında ve besteciliğinde öncülük etmiştir. Son Müzik Eseri: Fevâid-i Aşere (:On fayda) ve Zevâid-i Fevâid (:Faydalı ekler) iki farklı kompozisyon halinde, ortak metinleri olan iki eserdir. Diğerlerinden farklı olarak bab ve fasıl olarak değil “fayda” dediği on bölümden oluşmaktadır. Her fayda bir konu