İletişim +90 312 284 34 18

Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, 1994

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Erdoğan EROL
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751606462
  • Barkod : 9751606462
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

SÜKKERÎ`nin YAŞADIĞI DEVRE TOPLUCA
BİR BAKIŞ
SÜKKERÎ`nin HAYATI
SÜKKERÎ`nin EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Aldığı Tesirler
Çağdaşları Arasındaki Yeri
Tesirleri

SÜKKERÎ DİVANININ İNCELENMESİ ŞEKİL ÖZELLİKLERİ
Nazım Şekilleri
Gazeller
Kıt`alar
Musammatlar
Rubâ`îler
Tarih Kıt`aları
Muammalar
Matla` ve Müfredler
Sakî-nâme
Nazım Tekniği
Vezin
Kafiye ve Redif
Edebî Sanatlar
Teşbîh
İstîare
Tezat
Tevriye
Teşhîs
Hüsn-i Ta`lîl
Mübalağa
Tekrîr
Tecâhül-i Arif
İstifham
Telmîh
Tenasüb
İktibâs
Leff ü Neşr
İştikak
Akis
İade
İrsâl-i Mesel

MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
Din ve Tasavvuf
Allah
Kitaplar
Âyetler
Peygamberler
Âdem
Yûsuf
Ya`kûb
Musa
Süleyman
İlyâs
İsa - Mesîh
Muhammed
İnanışlar
Hızır İnanışı
İskender İnanışı
Diğer Dinî Unsurlar
İslâm
Müselman
Ab-dest
Mescid-Mihrab
Kilise - Deyr - Gebr - Âteşgede
Sahur - İftar - Oruç
Zekât
Ka`be - Hac - Menâsık
Cennet
Cehennem
Toplum ve Kültür
Şahıslar
Devlet Adamları
Şâirler
Tarihî ve Efsanevî Kişiler
Cem
Rüstem
Hüsrev
Behrâm-gûr
Zâl
Karun
Eflâtun
Masallaşmış Aşk Kahramanları
Leylâ ile Kays
Ferhâd ile Şîrîn
Yûsuf ile Züleyhâ
Kays - Mecnûn - Ferhâd
Kavimler
Rûm - Türk
Tatar
Kazak
Hindu
Ülkeler - Şehirler - Kaleler
Rûm (Anadolu)
Hind
Mısır
Girid
Çin
İstanbul
Şam - Halep
Şîraz
Bosna
Kandiye Kalesi
Dağlar ve Nehirler
Sosyal Hayat
İnsan
Baş ve Başda Bulunan Öğeler
Mûy-Mû-Hat-Kâkül-Zülf
Göz - Dîde - Çeşm - Ebru - Müjgân
Yanak - İzâr - Ruhsâr - Ruh
Gamze
Burun
Kulak
Ağız - Tebhâle - Dehân - Gulu - Dudak
Dendân - Diş
Çene - Gerden - Gabgab - Zekân - Çene altı
Hâl - Ben
Çehre - Yüz - Alın - Vech
Boy - Endam - Kadd - Kamet
Kol ve Kolda Bulunan Öğeler
Kol - Bâzu
Kucak - Pehlû
El - Dest - Sâ`id
Parmak - Enguşt
Tırnak - Nâhun
Ayak - Pâ
Tabiat ve Eşya
Kozmik Âlem
Felek
Seyyareler
Burçlar
Zaman
Mevsimler
Aylar
Günler
(Unsuraa) Su
Toprak
Hava
Ateş
Hayvanlar
Kuşlar
Dört Ayaklı Hayvanlar
Sürüngenler ve Böcekler
Bitkiler
Ağaç ve Çeşitleri
Meyve ve Çeşitleri
Bitki İle İlgili Terimler
Çiçekler ve Çeşitleri
Diğer Bitkiler
Eşya
Dil ve Üslûp
Sonuç
Bibliyografya

İKİNCİ BÖLÜM

Transkripsiyon İşaretleri
Kısaltmalar
Yazma Nüshanın Tanıtımı
Metin
Gazeller
Muhammes ve Musammatlar
Kıt`alar
Rubâ`îler
Tarih Kıt`aları
Lügazlar
Matla` ve Müfredler
Sâkî-Nâme
Dizin