İletişim +90 312 284 34 18

Türk Kültürü Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel Makaleleri-I, 2017

₺130.00 ₺78.00
  • Yazar: Şeyma DİNÇ (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751632838
  • Barkod : 9789751632838
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
Atatürk’ün Saâdet Anlayışı Hakkında Bir Deneme
Kültür ve Medeniyet Varlıklarının Korunması Dünyaya Açılmaya
Engel Olur Mu?
2876 Numaralı Yasa Dolayısıyla “Mîllî Ahlâk Unsurları”
Üzerine Ön Düşünceler
Lorena Philips’in Atatürk’e Yazmış Olduğu Mektubun
Felsefeci Gözüyle Tefsiri
Gençlik Kavramı
Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji
Klâsik, Skolâstik, Modern
Elli Yılda Felsefe
Aydın Sayılı’nın Hayat Hikâyesi, Eserlerinin Değerlendirilmesi,
Eserlerinin Listesi
Bilimsel Üzerine
Atatürk İlkeleri ve Zaman
Bilimin Felsefeye Dayandığı Görüşünün Bir Timsâli Olarak Galenos
Göktürk Kitâbeleri’nin Felsefî Açıdan Değerlendirilmesi
İslâm Öncesi Türklerde Devlet Adamlarının Eğitilmesindeki
Bilgece İlkeler ve Uluğ Bey
Türklerde Adâlet Kavramının Ontolojik Bir Temeli Var mıdır?
Bilge Kagan Bir “Filozof-Arhont” mudur?
İki Gemi Türü
Bugünkü Batı Kültüründe Türklerin Etkisi ve Katkısı
XII. Yüzyıl Batı Rönesansı ve Türkler
Tefekkürât ile II. Mahmûd Tehâfüt ile II. Abdülhamîd
Arasındaki İlişki Osmanlı Devlet Anlayışında
Bir Ağırlık Koyabilir mi İdi?
VI Mübahat Türker-KÜYEL
“Ulemâ-i Kirâm” ve “Tafra-Tehille”
II. Mahmûd “Ehl-i Üstüvâne”, II. Abdülhamîd “Felsefe-Din
Münasebeti” Önünde
Bazı Kavramlar Üzerinde Yeniden Bilinçlenme
Dil mi? Diller mi?
“İlerî Dil” ve “Dil Transferi” Üzerine Ön Düşünceler
Felsefe - Kelâm - Tasavvuf “Bermuda Üçgeni”
Nasreddin Hoca Niçin Bir Bilge Kişidir?
Fuzûlî’nin “ ‘Aşk”a ve “ ‘İlm”e İlişkin Olan Bir Kıt’ası,
Acaba, Onun “Matla’Ul-İ’tikâd”ına Dayanarak Açıklanabilir mi?
Kutadgu Bilig’de Toplumdan Kaçış ve Topluma Dönüş Fikri
Kutadgu Bilig’de Aile Kavramı
Kutadgu Bilig İle Kenz ül-Küberâ Arasında Bir Karşılaştırma
Yûnus Emre Bir Ârif Mütenezzih midir
Ferdî Hürriyet ve Hoşgörünün Felsefî Boyutu
Edebiyatımızda Sümerli Kültür İzleri Var mıdır?
Felsefeci Gözüyle Destan ve Köroğlu
Türklerde Felsefe Geleneği
Fârâbî’ye Bir Hazırlık Olmak Üzere İslâm Öncesi Türklerde Felsefe
Derin Tefekkür’ün ‘Sembolik’ Anlatımı
Halı Konusu, Felsefenin Görüş Alanına Girebilir mi?
Acaba “Istar”, “Ispar” (Isbar) ve “Stromateis” (Stromates)
Kelimeleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
J. P. Roux “Osmanlı Sanatı”, Türkçeye Çeviri
Fârâbî ve Yûsuf Has Hâcib’in “Fityan” ve “Ahîlik” Ahlâkında
Katkıları Olmuş mudur?
Yesevî Portresi
Sûfilik (Yahut Tasavvuf)
Yesevî’den Hasan Dede’ye “Gönül Erleri”nin Öncelleri Var mıdır?
Mehmet Âkif ve Kişilik Problemi
D. Chmielowska “Nâbî, Vehbî ve Vâsıf’ın Eserlerinde Türk Kadını”,
Türkçeye Çeviri
Özgeçmiş