İletişim +90 312 284 34 18

Fehîm-i Kadîm, 1991

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Tahir ÜZGÖR
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602912
  • Barkod : 9751602912
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
I. FEHÎM DEVRİ DÎVÂN EDEBİYATIMIZA KISA BİR BAKIŞ
II. HAYATI, MİZACI VE ESERLERİ
III. SANATI
A - Giriş
B - Şekil Hususiyetleri
Nazım Şekilleri
Vezin
Kâfiye
Dil
a. Terkipler
b. Sadelik
c. İmlâ Hususiyetleri
C - Muhteva Hususiyetleri
Giriş
Dînî Unsurlar
a. Âyetlerden İktibaslar
b. Âyetlere Telmihler
Peygamberimizle İlgili Telmihler
İsa (A. S.) İle İlgili Telmihler
Yûsuf ve Yakup (A. S.)`lar İle İlgili Telmihler
Musa (A. S.) İle İlgili Telmihler
Hızır (A.S.) İle İlgili Telmihler
Diğer Peygamber Nebî Şahıs ve Dînî Unsurlarla İlgili Telmihler
1 - Din Büyükleriyle İlgili Unsurlar
2 - Dînî Meseleler
3 - Mitolojik Şahsiyetler
4 - Aşk Kahramanları
5 - Astronomik Unsurlar
6 - Şâirler ve Diğer Sanatkârlar
7 - İlmî ve Felsefi Şahsiyetler
8 - Günlük Hayatın Şiire Girmesi
9 - Üslûbu
D - Tesirler
1 - Fehîm`e Tesirler
2 - Fehîm ve Muasırları Arasındaki Benzerlikler
3 - Fehîm`in Tesirleri
E - Netice

IV. NÜSHA TAVSİFLERİ
A - Esas Alınan Nüshalar
B - Kontrolde Başvurulan Nüshalar
C - Muhteviyat Tespitinde Kullanılan Nüshalar

V. TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ VE BAZI
AÇIKLAMALAR

VI. FEHÎM-İ KADÎM DÎVÂNI VE BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ
Dibace
Kasideler
Musammatlar
Kıt`alar
Gazeller
Rubailer
Farsça Şiirler ve Tercümeleri

VII. İNDEKSLER
A - Şahıs ve Kavim Adları İndeksi
B - Yer Adları İndeksi
C - Vezin İndeksi
D - Beyit Sayılarına Göre Şiirlerin İndeksi

VIII. BİBLİYOGRAFYA