İletişim +90 312 284 34 18

Sinan Paşa Maârif-nâme Özlü Sözler ve Öğütler Kitabı, 2013

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Mertol TULUM (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751625618
  • Barkod : 9789751625618
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm.

  • Ürün Barkodu


SUNUŞ
METİN
Münacat
Yüce Tanrıya Övgü
Na‘t
Hz Muhammed’e Övgü
Na‘tu’l-Aşereti’l-Mübeşşere
Cenetle Muştulanmış On Sahabeye Övgü
Na‘tul Hulefâi’l-Erbaa
Dört Halifeye Övgü
Sebeb-i Tahrîr-i Kitâb
Kitabın Yazılış Sebebi
1. Zemmü-d-Dünyâ ve Mâ-fîhâ
Dünyayıve İçinde Olanları Kötüleme
2. İşâret-i Afv ve Şefâat
Af ve Şefaat Üzerine
3. Rücû‘ ilâ Mezemmeti’d-Dünyâ
Dünyayı Kötülemeye Dönüş
4. Tevbîhât
Paylamalar
5. Tenbîhât
Uyarılar
6. Teessüfât
Yazıklanmalar
7. Tevbîhât
Paylamalar
8. Teessüfât
Yazıklanmalar
9. Tenbîhât
Uyarılar
10. Tergîbu Musâhabeti’s-sulehâ
İyi Kimselerle Görüşmeyi Özendirme
11. Hikâyet
Hikâye
12. Tevbîhât
Paylamalar
13. Tenbîhât
Uyarılar
14. Teessüfât
Yazıklanmalar
15. Men‘u Sarfi’l-Umri ile’l-Ulûmi’l-Gayri’-Nâfia
Ömrü Faydasız İlimler Uğruna Harcamaktan Alıkoyma
16. İşâret-i Ma‘rifet-i Hakîkıyye
Gerçek Marifet Üzerine
17. Vasf-ı Hâl
Kendi Durumumun Niteliği
18. İ‘tirâf-ı Taksîrât-ı Nefs
Nefsin Kusurlarını İtiraf
19. Tenbîh-i Latîf
Güzel Bir Uyarı
20. İşâret-i Kazâ-yı Ezelî
Ezelî Kaza Üzerine
21. İşâret-i Şemme-i Tevhîd
Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret
22. İşâret-i Niam-i Hak –Sübhânehû ve Teâlâ-
Hakk’ın –Kutsarım ve Yüceltirim- Nimetleri Üzerine
23. Beyânu İnne Belâa’llâhi Ni‘metün
Allah’tan Gelen Belânın Şüphesiz Bir Ni‘met Olduğu Üzerine
24. Zemmü’l-Gınâ
Zenginliği Kötüleme
25. Tevbîhu’l-Gâfilîn
Gafilleri Paylama
26. Medhu’l-Halvet
Yalnız Kalmaya Övgü
27. Tergîbu Mücâvereti’l-Ka‘beti’ş-Şerîfe
Kâbe-i Şerif Çevresinde Yaşamanın Özendirilmesi
28. Beyânü Tercîhu’l-Akli Ale’l-Hevâ
Aklı Hevesten Üstün Tutma Üzerine
29. Tenbîhât
Uyarılar
30. Tergîbu Hazmi’l-Gazab
Öfkeyi Sindirmeyi Özendirme
31. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
32. Zemmü’l-Mukbilîn Ale’l-Mahsûsât
Duygulara Değer Verenleri Kötüleme
33. Zemmü’z-Zulm
Zulmü Kötüleme
34. Hikâyet
Hikâye
35. Tevbîhât
Paylamalar
36. Beyânu Terki’l-Harâm
Haramı Terk Etme Üzerine
37. Fî Mezemmeti’n-Nefs
Nefsi Kötüleme Üzerine
38. Hikâyet
Hikâye
39. İşâret-i Muâlecât-ı Emrâz-ı Kulûb
Kalp Marazlarının Sağaltılması Üzerine
40. İşâret-i Etıbbâ-yı Kulûb
Kalp Tabipleri Üzerine
41. Zemmü’l-Kâniîn bi-Zavâhiri Istılâhâti’l-Ulûm
Bilim Terimlerinin Dış Yönleriyle Yetinenleri Kötüleme
42. Beyânu Enne’l-Havâsse’l-Kuve’l-Bedeni İsti‘dâdâtün li-Kemâli’n-Nefs
Beden Kuvvetlerinden Olan Duyuların Nefsin Kemal Bulma Yetenekleriyle İlgili Bulunması Hakkında
43. İşâretü Enne Zuhûre’l-Hakîkati’l-MuhammediyyeHüve’l-Maksûdü min Hilkati Âdem
Âdemoğullarının Yaratılması Maksadının Hz Muhammed’in Hakikatinin Belirmesi Olduğu Hakkında
44. İşâretü Enne Medâre’l-Eşyâe İnâyetu’llâhi Teâlâ
Nesnelerin Yörüngesinin Yüce Tanrı’nın Kılavuzluğu Olması Üzerine
45. İşâret-i Nazar-ı İbret
İbret Gözü Üzerine
46. Tenbîhât u Tevbîhât
Uyarılar ve Paylamalar
47. Hikâyet
Hikâye
48. Beyânü Zemmi’n-Niami’l-Âcile
Dünya Nimetlerini Yerme Hakkında
49 Tergîbü’s-Sadaka
Sadaka Vermeye Arzu Uyandırma Üzerine
50. Beyânu Enne’l-Mer’e Yühibbü en Yusrafe Umruhû ilâ Ehemmi’l-Hıdemât
Kişinin Ömrünü En Önemli Hizmetlere Sarfetmeyi Sevmesi Hakkında
51. Tahrîsu’l-İştigâli bi-Ehemmi’l-Ulûm
En Gerekli İlimlerle Uraşmaya Özendirme
52. İşâret-i Lisân-i Hâl
Hâl Dili Üzerine
53. [İşâret-i Lisân-i Hâl-i Bâd-ı Nesîm]
[Tan Yelinin Hâl Dili Üzerine]
54. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Verd
Gülün Hâl Dili Üzerine
55. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Nergis
Nergisin Hâl Dili Üzerine
56. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Bülbül
Bülbülün Hâl Dili Üzerine
57. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hamâme
Kumrunun Hâl Dili Üzerine
58. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Tâvûs
Tavusun Hâl Dili Üzerine
59. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Horûs
Horozun Hâl Dili Üzerine
60. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hüdhüd
Hüdhüd’ün Hâl Dili Üzerine
61. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Baykuş
Baykuşun Hâl Dili Üzerine
62. İşâret-i Rumûz-ı Kelb
Köpeğin Gizli Dili Üzerine
63. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
64. Zemmü Ebnâi’z-Zamân
Zamane Adamlarına Yergi
65. Medhü’l-Munkatıîn Ani’n-Nâs
Halktan Kesilmişlere Övgü
66. Tenbîhât
Uyarılar
67. Tevbîhât
Paylamalar
68. Tenbîhât maa’l-İşâreti ilâ Istılâhâti’l-Fünûni mine’l-Arabiyyeti ve Gayrihâ
Arap Diliyle İlgili ve Başka Terimlerle İlgilendirerek Uyarılar
69. İşâret-i Istılâhât-ı Fukahâ
Din Bilginlerinin Terimleri Üzerine
70. İşâret-i Hikmet-i Hakîkıyye
Gerçek Hikmet Üzerine
71. Taksîmü’l-Îmân ve’t-Tasdîk
İnanmanın ve Doğrulamanın Bölümlenmesi
72. Na‘t-i Kur‘ân-ı Kerîm
Kur‘ân-ı Kerîm’e Övgü
73. Tergîbu Kırâeti’l-Kur’ân
Kur’an Okumayı Özendirme
74. Tenbîhât
Uyarılar
75. İşâretü Ta‘zîmi’l-Üstâd
Hocaları Saygıyla Anma Üzerine
76. Beyânu Enne’l-Âkıle Yenbagî en Yes‘â fî en Yekûne lehû Menfeatün fî Nizâmi’l-âlem
Dünya Düzeninde Yarar Sağlamaya Çaba Göstermenin
Akıllı Kimseye Yaraşırlığı Hakkında
77. İşâret-i Kutb
Kutup Üzerine
78. Zemmü’ş-Şuarâ
Şairlere Yergi
79. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Değişik Konularda Hikmetli Sözler
80. İşâret-i Havf u Recâ
Korku ve Umut Üzerine
81. Kelimât-ı Eflâtûniyye
Eflâtun’dan Sözler
82. İşâret-i Vasf-ı Hâl-i Mütekellim
Bunları Söyleyenin Kendi Durumunun Niteliği Üzerine
83. Remz-i Tevhîd
Tevhid Konusuna İşaret
84. Beyânu Enne Külle Şey’in Hasenün fî Mevziihî
Her Şeyin Yerinde Güzel Olması Hakkında
85. Tenbîhü’l-Gâfilîn
Aymazlara Uyarı
86. Tevbîhât
Paylamalar
87. Medhu’l-Kanâa
Kanaate Övgü
88. Tevbîhât
Paylamalar
89. İşâretü ilâ Mümesseli’l-Ahlâk
Ahlâk Göstergelerine İşaret
90. Tergîbü’l-Ahlâkı’l-Hasene
Güzel Ahlâkı Özendirme
91. Tevbîhât
Paylamalar
92. Tergîbü’l-A‘mâli’s-Sâliha
İyi İşlere Özendirme
93. Takrîât
Serzenişler
94. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
95. Tergîbü’l-Cûdi ve’l-İnfâk
Cömertlik ve Yadım Etmeye Özendirme
96. Zemmü Erbâbi’t-Taklîd
Öykünücü Kimseleri Kötüleme
97. Taksîmü’l-Ulemâ‘ ve Zemmü’l-Ulemâ’i’s-Sû‘
Bilginlerin Bölümlenmesi ve Kötü Bilginlerin Kötülenmesi
98. Zemmü Kuzâti’z-Zamân
Zamane Kadılarını Kötüleme
99. İşâretü Hâli’l-Müneccimi ve’t-Tabîb
Müneccim ve Tabiplerin Durumları Üzerine
100. Beyânü Enne’l-Fazle bi’l-Hasebi lâ bi’n-Neseb Erdemliliğin Kişiye Özgü Olup Soy Sopla İlgili
Bulunmaması Hakkında
101. Zemmü Hizmeti’s-Sultân
Sultana Hizmet Etmenin Kötülenmesi
102. Zemmü’l-Meliki’z-Zâlim
Haksızlık Eden Yöneticileri Kötüleme
103. Zemmü’t-Tama‘ fî Hakkı’l-Gayr
Başkasının Hakkına El Uzatanları Kötüleme
104. Zemmü’l-Ganiyyi’l-Bahîl ve’s-Sâili’l-Mübrim
Cimri Zenginleri ve Israrlı Dilencileri Kötüleme
105. Zemmü’l-Hezl ve’l-Mizâh
Alay ve Gülmecenin Kötülenmesi
106. Zemmü’l-Liâm ve Medhul-Kirâm mine’n-Nâs
İnsanlar Arasındaki Aşağılık Kimselerin Kötülenmesi, Şerefli Kimselerin Övülmesi
107. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
108. Beyânu Za‘fı Ba‘zı’l-Îmân
Kimi İmanın Zayıflığı Hakkında
109. Rücû‘ ile’l-Kelimâti’l-Hikemiyyeti’l-Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözlere Geri Dönüş
110. İşâret-i Fenâ’-i Dünyâ
Dünyanın Gelip Geçiciliği Üzerine
111. Teessüfât
Yazıklanmalar
112. Şikâyet-i Dünyâ
Dünyadan Şikâyet
113. İşâret-i Lemehât-i Tevhîd
Tevhid Parıltılarına İşaret
114. Medhü’l-Kanâa ve Zemmül-Hırs
Tok Gözlülüğe Övgü ve Aç Gözlülüğe Yergi
115. Tevbîhât-ı Ehl-i Dünyâ
Dünya Düşkünlerine Paylamalar
116. Tergîbü’l-Amel bi’s-Sünen
Sünnetlere Göre İş Görmeyi İsteklendirme
117. Medhü’l-İlmi ve’l-Akl ve Zemmü’l-Cehl
Bilgi ve Akla Övgü ve Bilgisizliğe Yergi
118. Medhü’s-Samt ve Zemmü İksâri’l-Kelâm
Susmaya Övgü ve Çok Konuşmaya Yergi
119. Beyânu Enne’n-Nusha Kad Yekûne mine’l-Esbâbi’l-Âdiyeti li’n-Nushi
Öğüdün İnsanları İyiliklere Yönlendirme Konusunda Gerekli Araçlardan Olması Hakkında
120. Vasf-ı Hâl
Kendi Durumumun Niteliği
121. Kelimât-ı Nushiyye
Öğüt Türünden Sözler
122. Tenbîhât
Uyarılar
123. Tergîb-i Tevbe
Tövbeye Özendirme
124. Tergîbü’l-İhsân
İyilik Etmeye Özendirme
125. Kelimât-i Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
126. Tergîbu Hıfzı’s-Sadâka
Sadakati Gözetmeye Özendirme
127. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
128. Medhü’s-Sadâka
Sadâkate Övgü
129. Zemmü’l-Gazab
Öfkeyi Kötüleme
130. Zemmü’l-Müteşeyyihîni’l-Mukassirîn fi’ş-Şerîa
Şeriat Konusunda Kusurlu Davranan Sahte Şeyhleri Kötüleme
131. Nasîhat-i Selâtîn
Sultanlara Öğüt
132. Men‘u’z-Zulm ve Tahrîsu’l-Adl
Zulme Yol Vermeme ve Adalete Özendirme
133. Medhu’s-Sehâ fi’s-Selâtîn
Sultanlarda Cömertliğe Övgü
134. İşâret-i Şemme-i Saltanat-ı Hudâ-yi Teâlâ
Allah Teâlâ’nın Saltanatına Birkaç Sözle İşaret
135. Et-Tenfîru mine’l-Katl bi-Kaderi mâ-Yümkin
Can Almaktan Mümkün Oldukça Kaçındırma
136. İşâretü Hakîkati ilâ Âdâbi’s-Selâtîn
Sultanların Tutum ve Davranışlarının İç Yüzüne İşaret
137. İşâret-i Riâyet-i Cünd
Askeri Görüp Gözetme Üzerine
138. İşâret-i Ahlâk-ı Vüzerâ
Vezirlerin Ahlâkı Üzerine
139. Zemmü Vezîri’l-Müfsid
Ortalık Karıştırıcı Veziri Kötüleme
140. Zemmü Süâti’s-Selâtîn
Sultanların Kovcularını Kötüleme
141. İşâret-i Riâyet-i Kulûb
Gönülleri Görüp Gözetmek Üzerine
142. Beyânü Avni’s-Suveri’l-Misâliyye
Görünmez Güçlerin/Varlıkların Yardımı Üzerine
143. İşâret-i Şemme-i Tevhîd
Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret
144. Medh-i Ehlu’llâhi’l-İzâm
Büyük Tanrı Dostlarına Övgü
145. İşâretü Erbâbi’l-Ihtifâi min Ashâbi’l-Kulûb
Gönül Erlerinden Olup da Gizlenenler Hakkında

[Hâtime]
[Bitiş]
AÇIKLAMALAR

<br>SUNUŞ<br>METİN<br>Münacat<br>Yüce Tanrıya Övgü<br>Na‘t<br>Hz Muhammed’e Övgü<br>Na‘tu’l-Aşereti’l-Mübeşşere<br>Cenetle Muştulanmış On Sahabeye Övgü<br>Na‘tul Hulefâi’l-Erbaa<br>Dört Halifeye Övgü<br>Sebeb-i Tahrîr-i Kitâb<br>Kitabın Yazılış Sebebi<br>1. Zemmü-d-Dünyâ ve Mâ-fîhâ<br>Dünyayıve İçinde Olanları Kötüleme<br>2. İşâret-i Afv ve Şefâat<br>Af ve Şefaat Üzerine<br>3. Rücû‘ ilâ Mezemmeti’d-Dünyâ<br>Dünyayı Kötülemeye Dönüş<br>4. Tevbîhât<br>Paylamalar<br>5. Tenbîhât<br>Uyarılar<br>6. Teessüfât<br>Yazıklanmalar<br>7. Tevbîhât<br>Paylamalar<br>8. Teessüfât<br>Yazıklanmalar<br>9. Tenbîhât<br>Uyarılar<br>10. Tergîbu Musâhabeti’s-sulehâ<br>İyi Kimselerle Görüşmeyi Özendirme<br>11. Hikâyet<br>Hikâye<br>12. Tevbîhât<br>Paylamalar<br>13. Tenbîhât<br>Uyarılar<br>14. Teessüfât<br>Yazıklanmalar<br>15. Men‘u Sarfi’l-Umri ile’l-Ulûmi’l-Gayri’-Nâfia<br>Ömrü Faydasız İlimler Uğruna Harcamaktan Alıkoyma<br>16. İşâret-i Ma‘rifet-i Hakîkıyye<br>Gerçek Marifet Üzerine<br>17. Vasf-ı Hâl<br>Kendi Durumumun Niteliği<br>18. İ‘tirâf-ı Taksîrât-ı Nefs<br>Nefsin Kusurlarını İtiraf<br>19. Tenbîh-i Latîf<br>Güzel Bir Uyarı <br>20. İşâret-i Kazâ-yı Ezelî <br>Ezelî Kaza Üzerine <br>21. İşâret-i Şemme-i Tevhîd <br>Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret<br>22. İşâret-i Niam-i Hak –Sübhânehû ve Teâlâ- <br>Hakk’ın –Kutsarım ve Yüceltirim- Nimetleri Üzerine<br>23. Beyânu İnne Belâa’llâhi Ni‘metün <br>Allah’tan Gelen Belânın Şüphesiz Bir Ni‘met Olduğu Üzerine<br>24. Zemmü’l-Gınâ <br>Zenginliği Kötüleme <br>25. Tevbîhu’l-Gâfilîn <br>Gafilleri Paylama <br>26. Medhu’l-Halvet<br>Yalnız Kalmaya Övgü<br>27. Tergîbu Mücâvereti’l-Ka‘beti’ş-Şerîfe<br>Kâbe-i Şerif Çevresinde Yaşamanın Özendirilmesi <br>28. Beyânü Tercîhu’l-Akli Ale’l-Hevâ<br>Aklı Hevesten Üstün Tutma Üzerine<br>29. Tenbîhât<br>Uyarılar<br>30. Tergîbu Hazmi’l-Gazab<br>Öfkeyi Sindirmeyi Özendirme<br>31. Kelimât-ı Hikemiyye <br>Hikmetli Sözler<br>32. Zemmü’l-Mukbilîn Ale’l-Mahsûsât<br>Duygulara Değer Verenleri Kötüleme<br>33. Zemmü’z-Zulm<br>Zulmü Kötüleme<br>34. Hikâyet<br>Hikâye<br>35. Tevbîhât<br>Paylamalar<br>36. Beyânu Terki’l-Harâm<br>Haramı Terk Etme Üzerine<br>37. Fî Mezemmeti’n-Nefs<br>Nefsi Kötüleme Üzerine<br>38. Hikâyet<br>Hikâye<br>39. İşâret-i Muâlecât-ı Emrâz-ı Kulûb<br>Kalp Marazlarının Sağaltılması Üzerine<br>40. İşâret-i Etıbbâ-yı Kulûb<br>Kalp Tabipleri Üzerine<br>41. Zemmü’l-Kâniîn bi-Zavâhiri Istılâhâti’l-Ulûm<br>Bilim Terimlerinin Dış Yönleriyle Yetinenleri Kötüleme<br>42. Beyânu Enne’l-Havâsse’l-Kuve’l-Bedeni İsti‘dâdâtün li-Kemâli’n-Nefs<br>Beden Kuvvetlerinden Olan Duyuların Nefsin Kemal Bulma Yetenekleriyle İlgili Bulunması Hakkında<br>43. İşâretü Enne Zuhûre’l-Hakîkati’l-MuhammediyyeHüve’l-Maksûdü min Hilkati Âdem<br>Âdemoğullarının Yaratılması Maksadının Hz Muhammed’in Hakikatinin Belirmesi Olduğu Hakkında <br>44. İşâretü Enne Medâre’l-Eşyâe İnâyetu’llâhi Teâlâ<br>Nesnelerin Yörüngesinin Yüce Tanrı’nın Kılavuzluğu Olması Üzerine<br>45. İşâret-i Nazar-ı İbret<br>İbret Gözü Üzerine<br>46. Tenbîhât u Tevbîhât<br>Uyarılar ve Paylamalar<br>47. Hikâyet<br>Hikâye<br>48. Beyânü Zemmi’n-Niami’l-Âcile <br>Dünya Nimetlerini Yerme Hakkında<br>49 Tergîbü’s-Sadaka<br>Sadaka Vermeye Arzu Uyandırma Üzerine<br>50. Beyânu Enne’l-Mer’e Yühibbü en Yusrafe Umruhû ilâ Ehemmi’l-Hıdemât<br>Kişinin Ömrünü En Önemli Hizmetlere Sarfetmeyi Sevmesi Hakkında <br>51. Tahrîsu’l-İştigâli bi-Ehemmi’l-Ulûm<br>En Gerekli İlimlerle Uraşmaya Özendirme<br>52. İşâret-i Lisân-i Hâl <br>Hâl Dili Üzerine <br>53. [İşâret-i Lisân-i Hâl-i Bâd-ı Nesîm]<br>[Tan Yelinin Hâl Dili Üzerine] <br>54. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Verd <br>Gülün Hâl Dili Üzerine <br>55. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Nergis <br>Nergisin Hâl Dili Üzerine <br>56. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Bülbül <br>Bülbülün Hâl Dili Üzerine <br>57. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hamâme <br>Kumrunun Hâl Dili Üzerine <br>58. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Tâvûs <br>Tavusun Hâl Dili Üzerine <br>59. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Horûs <br>Horozun Hâl Dili Üzerine <br>60. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hüdhüd<br>Hüdhüd’ün Hâl Dili Üzerine <br>61. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Baykuş <br>Baykuşun Hâl Dili Üzerine <br>62. İşâret-i Rumûz-ı Kelb <br>Köpeğin Gizli Dili Üzerine<br>63. Kelimât-ı Hikemiyye <br>Hikmetli Sözler<br>64. Zemmü Ebnâi’z-Zamân <br>Zamane Adamlarına Yergi<br>65. Medhü’l-Munkatıîn Ani’n-Nâs <br>Halktan Kesilmişlere Övgü<br>66. Tenbîhât<br>Uyarılar <br>67. Tevbîhât <br>Paylamalar<br>68. Tenbîhât maa’l-İşâreti ilâ Istılâhâti’l-Fünûni mine’l-Arabiyyeti ve Gayrihâ <br>Arap Diliyle İlgili ve Başka Terimlerle İlgilendirerek Uyarılar<br>69. İşâret-i Istılâhât-ı Fukahâ <br>Din Bilginlerinin Terimleri Üzerine <br>70. İşâret-i Hikmet-i Hakîkıyye <br>Gerçek Hikmet Üzerine <br>71. Taksîmü’l-Îmân ve’t-Tasdîk <br>İnanmanın ve Doğrulamanın Bölümlenmesi <br>72. Na‘t-i Kur‘ân-ı Kerîm <br>Kur‘ân-ı Kerîm’e Övgü<br>73. Tergîbu Kırâeti’l-Kur’ân <br>Kur’an Okumayı Özendirme <br>74. Tenbîhât<br>Uyarılar <br>75. İşâretü Ta‘zîmi’l-Üstâd <br>Hocaları Saygıyla Anma Üzerine <br>76. Beyânu Enne’l-Âkıle Yenbagî en Yes‘â fî en Yekûne lehû Menfeatün fî Nizâmi’l-âlem <br>Dünya Düzeninde Yarar Sağlamaya Çaba Göstermenin<br>Akıllı Kimseye Yaraşırlığı Hakkında<br>77. İşâret-i Kutb <br>Kutup Üzerine <br>78. Zemmü’ş-Şuarâ <br>Şairlere Yergi <br>79. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika <br>Değişik Konularda Hikmetli Sözler <br>80. İşâret-i Havf u Recâ <br>Korku ve Umut Üzerine <br>81. Kelimât-ı Eflâtûniyye <br>Eflâtun’dan Sözler <br>82. İşâret-i Vasf-ı Hâl-i Mütekellim<br>Bunları Söyleyenin Kendi Durumunun Niteliği Üzerine <br>83. Remz-i Tevhîd <br>Tevhid Konusuna İşaret <br>84. Beyânu Enne Külle Şey’in Hasenün fî Mevziihî <br>Her Şeyin Yerinde Güzel Olması Hakkında <br>85. Tenbîhü’l-Gâfilîn<br>Aymazlara Uyarı<br>86. Tevbîhât <br>Paylamalar <br>87. Medhu’l-Kanâa <br>Kanaate Övgü <br>88. Tevbîhât <br>Paylamalar <br>89. İşâretü ilâ Mümesseli’l-Ahlâk <br>Ahlâk Göstergelerine İşaret <br>90. Tergîbü’l-Ahlâkı’l-Hasene <br>Güzel Ahlâkı Özendirme<br>91. Tevbîhât <br>Paylamalar<br>92. Tergîbü’l-A‘mâli’s-Sâliha<br>İyi İşlere Özendirme <br>93. Takrîât <br>Serzenişler <br>94. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika <br>Dağınık Hikmetli Sözler <br>95. Tergîbü’l-Cûdi ve’l-İnfâk <br>Cömertlik ve Yadım Etmeye Özendirme<br>96. Zemmü Erbâbi’t-Taklîd<br>Öykünücü Kimseleri Kötüleme <br>97. Taksîmü’l-Ulemâ‘ ve Zemmü’l-Ulemâ’i’s-Sû‘ <br>Bilginlerin Bölümlenmesi ve Kötü Bilginlerin Kötülenmesi <br>98. Zemmü Kuzâti’z-Zamân<br>Zamane Kadılarını Kötüleme <br>99. İşâretü Hâli’l-Müneccimi ve’t-Tabîb<br>Müneccim ve Tabiplerin Durumları Üzerine<br>100. Beyânü Enne’l-Fazle bi’l-Hasebi lâ bi’n-Neseb Erdemliliğin Kişiye Özgü Olup Soy Sopla İlgili<br>Bulunmaması Hakkında<br>101. Zemmü Hizmeti’s-Sultân <br>Sultana Hizmet Etmenin Kötülenmesi <br>102. Zemmü’l-Meliki’z-Zâlim <br>Haksızlık Eden Yöneticileri Kötüleme <br>103. Zemmü’t-Tama‘ fî Hakkı’l-Gayr<br>Başkasının Hakkına El Uzatanları Kötüleme<br>104. Zemmü’l-Ganiyyi’l-Bahîl ve’s-Sâili’l-Mübrim <br>Cimri Zenginleri ve Israrlı Dilencileri Kötüleme <br>105. Zemmü’l-Hezl ve’l-Mizâh<br>Alay ve Gülmecenin Kötülenmesi<br>106. Zemmü’l-Liâm ve Medhul-Kirâm mine’n-Nâs <br>İnsanlar Arasındaki Aşağılık Kimselerin Kötülenmesi, Şerefli Kimselerin Övülmesi <br>107. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika<br>Dağınık Hikmetli Sözler <br>108. Beyânu Za‘fı Ba‘zı’l-Îmân<br>Kimi İmanın Zayıflığı Hakkında<br>109. Rücû‘ ile’l-Kelimâti’l-Hikemiyyeti’l-Müteferrika <br>Dağınık Hikmetli Sözlere Geri Dönüş<br>110. İşâret-i Fenâ’-i Dünyâ <br>Dünyanın Gelip Geçiciliği Üzerine <br>111. Teessüfât <br>Yazıklanmalar <br>112. Şikâyet-i Dünyâ <br>Dünyadan Şikâyet<br>113. İşâret-i Lemehât-i Tevhîd<br>Tevhid Parıltılarına İşaret<br>114. Medhü’l-Kanâa ve Zemmül-Hırs<br>Tok Gözlülüğe Övgü ve Aç Gözlülüğe Yergi<br>115. Tevbîhât-ı Ehl-i Dünyâ<br>Dünya Düşkünlerine Paylamalar<br>116. Tergîbü’l-Amel bi’s-Sünen<br>Sünnetlere Göre İş Görmeyi İsteklendirme<br>117. Medhü’l-İlmi ve’l-Akl ve Zemmü’l-Cehl<br>Bilgi ve Akla Övgü ve Bilgisizliğe Yergi<br>118. Medhü’s-Samt ve Zemmü İksâri’l-Kelâm<br>Susmaya Övgü ve Çok Konuşmaya Yergi<br>119. Beyânu Enne’n-Nusha Kad Yekûne mine’l-Esbâbi’l-Âdiyeti li’n-Nushi<br>Öğüdün İnsanları İyiliklere Yönlendirme Konusunda Gerekli Araçlardan Olması Hakkında<br>120. Vasf-ı Hâl<br>Kendi Durumumun Niteliği<br>121. Kelimât-ı Nushiyye<br>Öğüt Türünden Sözler<br>122. Tenbîhât<br>Uyarılar <br>123. Tergîb-i Tevbe <br>Tövbeye Özendirme <br>124. Tergîbü’l-İhsân<br>İyilik Etmeye Özendirme <br>125. Kelimât-i Hikemiyye-i Müteferrika<br>Dağınık Hikmetli Sözler<br>126. Tergîbu Hıfzı’s-Sadâka<br>Sadakati Gözetmeye Özendirme<br>127. Kelimât-ı Hikemiyye<br>Hikmetli Sözler <br>128. Medhü’s-Sadâka<br>Sadâkate Övgü<br>129. Zemmü’l-Gazab<br>Öfkeyi Kötüleme<br>130. Zemmü’l-Müteşeyyihîni’l-Mukassirîn fi’ş-Şerîa<br>Şeriat Konusunda Kusurlu Davranan Sahte Şeyhleri Kötüleme<br>131. Nasîhat-i Selâtîn<br>Sultanlara Öğüt<br>132. Men‘u’z-Zulm ve Tahrîsu’l-Adl<br>Zulme Yol Vermeme ve Adalete Özendirme<br>133. Medhu’s-Sehâ fi’s-Selâtîn<br>Sultanlarda Cömertliğe Övgü<br>134. İşâret-i Şemme-i Saltanat-ı Hudâ-yi Teâlâ<br>Allah Teâlâ’nın Saltanatına Birkaç Sözle İşaret<br>135. Et-Tenfîru mine’l-Katl bi-Kaderi mâ-Yümkin<br>Can Almaktan Mümkün Oldukça Kaçındırma<br>136. İşâretü Hakîkati ilâ Âdâbi’s-Selâtîn<br>Sultanların Tutum ve Davranışlarının İç Yüzüne İşaret<br>137. İşâret-i Riâyet-i Cünd<br>Askeri Görüp Gözetme Üzerine<br>138. İşâret-i Ahlâk-ı Vüzerâ<br>Vezirlerin Ahlâkı Üzerine<br>139. Zemmü Vezîri’l-Müfsid<br>Ortalık Karıştırıcı Veziri Kötüleme<br>140. Zemmü Süâti’s-Selâtîn<br>Sultanların Kovcularını Kötüleme<br>141. İşâret-i Riâyet-i Kulûb <br>Gönülleri Görüp Gözetmek Üzerine<br>142. Beyânü Avni’s-Suveri’l-Misâliyye<br>Görünmez Güçlerin/Varlıkların Yardımı Üzerine <br>143. İşâret-i Şemme-i Tevhîd<br>Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret<br>144. Medh-i Ehlu’llâhi’l-İzâm<br>Büyük Tanrı Dostlarına Övgü <br>145. İşâretü Erbâbi’l-Ihtifâi min Ashâbi’l-Kulûb<br>Gönül Erlerinden Olup da Gizlenenler Hakkında<br><br>[Hâtime]<br>[Bitiş]<br>AÇIKLAMALAR<br><br>