İletişim +90 312 284 34 18

Sinan Paşa Maârif-nâme Özlü Sözler ve Öğütler Kitabı, 2013

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Mertol TULUM (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751625618
  • Barkod : 9789751625618
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm.

  • Ürün Barkodu


SUNUŞ
METİN
Münacat
Yüce Tanrıya Övgü
Na‘t
Hz Muhammed’e Övgü
Na‘tu’l-Aşereti’l-Mübeşşere
Cenetle Muştulanmış On Sahabeye Övgü
Na‘tul Hulefâi’l-Erbaa
Dört Halifeye Övgü
Sebeb-i Tahrîr-i Kitâb
Kitabın Yazılış Sebebi
1. Zemmü-d-Dünyâ ve Mâ-fîhâ
Dünyayıve İçinde Olanları Kötüleme
2. İşâret-i Afv ve Şefâat
Af ve Şefaat Üzerine
3. Rücû‘ ilâ Mezemmeti’d-Dünyâ
Dünyayı Kötülemeye Dönüş
4. Tevbîhât
Paylamalar
5. Tenbîhât
Uyarılar
6. Teessüfât
Yazıklanmalar
7. Tevbîhât
Paylamalar
8. Teessüfât
Yazıklanmalar
9. Tenbîhât
Uyarılar
10. Tergîbu Musâhabeti’s-sulehâ
İyi Kimselerle Görüşmeyi Özendirme
11. Hikâyet
Hikâye
12. Tevbîhât
Paylamalar
13. Tenbîhât
Uyarılar
14. Teessüfât
Yazıklanmalar
15. Men‘u Sarfi’l-Umri ile’l-Ulûmi’l-Gayri’-Nâfia
Ömrü Faydasız İlimler Uğruna Harcamaktan Alıkoyma
16. İşâret-i Ma‘rifet-i Hakîkıyye
Gerçek Marifet Üzerine
17. Vasf-ı Hâl
Kendi Durumumun Niteliği
18. İ‘tirâf-ı Taksîrât-ı Nefs
Nefsin Kusurlarını İtiraf
19. Tenbîh-i Latîf
Güzel Bir Uyarı
20. İşâret-i Kazâ-yı Ezelî
Ezelî Kaza Üzerine
21. İşâret-i Şemme-i Tevhîd
Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret
22. İşâret-i Niam-i Hak –Sübhânehû ve Teâlâ-
Hakk’ın –Kutsarım ve Yüceltirim- Nimetleri Üzerine
23. Beyânu İnne Belâa’llâhi Ni‘metün
Allah’tan Gelen Belânın Şüphesiz Bir Ni‘met Olduğu Üzerine
24. Zemmü’l-Gınâ
Zenginliği Kötüleme
25. Tevbîhu’l-Gâfilîn
Gafilleri Paylama
26. Medhu’l-Halvet
Yalnız Kalmaya Övgü
27. Tergîbu Mücâvereti’l-Ka‘beti’ş-Şerîfe
Kâbe-i Şerif Çevresinde Yaşamanın Özendirilmesi
28. Beyânü Tercîhu’l-Akli Ale’l-Hevâ
Aklı Hevesten Üstün Tutma Üzerine
29. Tenbîhât
Uyarılar
30. Tergîbu Hazmi’l-Gazab
Öfkeyi Sindirmeyi Özendirme
31. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
32. Zemmü’l-Mukbilîn Ale’l-Mahsûsât
Duygulara Değer Verenleri Kötüleme
33. Zemmü’z-Zulm
Zulmü Kötüleme
34. Hikâyet
Hikâye
35. Tevbîhât
Paylamalar
36. Beyânu Terki’l-Harâm
Haramı Terk Etme Üzerine
37. Fî Mezemmeti’n-Nefs
Nefsi Kötüleme Üzerine
38. Hikâyet
Hikâye
39. İşâret-i Muâlecât-ı Emrâz-ı Kulûb
Kalp Marazlarının Sağaltılması Üzerine
40. İşâret-i Etıbbâ-yı Kulûb
Kalp Tabipleri Üzerine
41. Zemmü’l-Kâniîn bi-Zavâhiri Istılâhâti’l-Ulûm
Bilim Terimlerinin Dış Yönleriyle Yetinenleri Kötüleme
42. Beyânu Enne’l-Havâsse’l-Kuve’l-Bedeni İsti‘dâdâtün li-Kemâli’n-Nefs
Beden Kuvvetlerinden Olan Duyuların Nefsin Kemal Bulma Yetenekleriyle İlgili Bulunması Hakkında
43. İşâretü Enne Zuhûre’l-Hakîkati’l-MuhammediyyeHüve’l-Maksûdü min Hilkati Âdem
Âdemoğullarının Yaratılması Maksadının Hz Muhammed’in Hakikatinin Belirmesi Olduğu Hakkında
44. İşâretü Enne Medâre’l-Eşyâe İnâyetu’llâhi Teâlâ
Nesnelerin Yörüngesinin Yüce Tanrı’nın Kılavuzluğu Olması Üzerine
45. İşâret-i Nazar-ı İbret
İbret Gözü Üzerine
46. Tenbîhât u Tevbîhât
Uyarılar ve Paylamalar
47. Hikâyet
Hikâye
48. Beyânü Zemmi’n-Niami’l-Âcile
Dünya Nimetlerini Yerme Hakkında
49 Tergîbü’s-Sadaka
Sadaka Vermeye Arzu Uyandırma Üzerine
50. Beyânu Enne’l-Mer’e Yühibbü en Yusrafe Umruhû ilâ Ehemmi’l-Hıdemât
Kişinin Ömrünü En Önemli Hizmetlere Sarfetmeyi Sevmesi Hakkında
51. Tahrîsu’l-İştigâli bi-Ehemmi’l-Ulûm
En Gerekli İlimlerle Uraşmaya Özendirme
52. İşâret-i Lisân-i Hâl
Hâl Dili Üzerine
53. [İşâret-i Lisân-i Hâl-i Bâd-ı Nesîm]
[Tan Yelinin Hâl Dili Üzerine]
54. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Verd
Gülün Hâl Dili Üzerine
55. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Nergis
Nergisin Hâl Dili Üzerine
56. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Bülbül
Bülbülün Hâl Dili Üzerine
57. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hamâme
Kumrunun Hâl Dili Üzerine
58. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Tâvûs
Tavusun Hâl Dili Üzerine
59. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Horûs
Horozun Hâl Dili Üzerine
60. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hüdhüd
Hüdhüd’ün Hâl Dili Üzerine
61. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Baykuş
Baykuşun Hâl Dili Üzerine
62. İşâret-i Rumûz-ı Kelb
Köpeğin Gizli Dili Üzerine
63. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
64. Zemmü Ebnâi’z-Zamân
Zamane Adamlarına Yergi
65. Medhü’l-Munkatıîn Ani’n-Nâs
Halktan Kesilmişlere Övgü
66. Tenbîhât
Uyarılar
67. Tevbîhât
Paylamalar
68. Tenbîhât maa’l-İşâreti ilâ Istılâhâti’l-Fünûni mine’l-Arabiyyeti ve Gayrihâ
Arap Diliyle İlgili ve Başka Terimlerle İlgilendirerek Uyarılar
69. İşâret-i Istılâhât-ı Fukahâ
Din Bilginlerinin Terimleri Üzerine
70. İşâret-i Hikmet-i Hakîkıyye
Gerçek Hikmet Üzerine
71. Taksîmü’l-Îmân ve’t-Tasdîk
İnanmanın ve Doğrulamanın Bölümlenmesi
72. Na‘t-i Kur‘ân-ı Kerîm
Kur‘ân-ı Kerîm’e Övgü
73. Tergîbu Kırâeti’l-Kur’ân
Kur’an Okumayı Özendirme
74. Tenbîhât
Uyarılar
75. İşâretü Ta‘zîmi’l-Üstâd
Hocaları Saygıyla Anma Üzerine
76. Beyânu Enne’l-Âkıle Yenbagî en Yes‘â fî en Yekûne lehû Menfeatün fî Nizâmi’l-âlem
Dünya Düzeninde Yarar Sağlamaya Çaba Göstermenin
Akıllı Kimseye Yaraşırlığı Hakkında
77. İşâret-i Kutb
Kutup Üzerine
78. Zemmü’ş-Şuarâ
Şairlere Yergi
79. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Değişik Konularda Hikmetli Sözler
80. İşâret-i Havf u Recâ
Korku ve Umut Üzerine
81. Kelimât-ı Eflâtûniyye
Eflâtun’dan Sözler
82. İşâret-i Vasf-ı Hâl-i Mütekellim
Bunları Söyleyenin Kendi Durumunun Niteliği Üzerine
83. Remz-i Tevhîd
Tevhid Konusuna İşaret
84. Beyânu Enne Külle Şey’in Hasenün fî Mevziihî
Her Şeyin Yerinde Güzel Olması Hakkında
85. Tenbîhü’l-Gâfilîn
Aymazlara Uyarı
86. Tevbîhât
Paylamalar
87. Medhu’l-Kanâa
Kanaate Övgü
88. Tevbîhât
Paylamalar
89. İşâretü ilâ Mümesseli’l-Ahlâk
Ahlâk Göstergelerine İşaret
90. Tergîbü’l-Ahlâkı’l-Hasene
Güzel Ahlâkı Özendirme
91. Tevbîhât
Paylamalar
92. Tergîbü’l-A‘mâli’s-Sâliha
İyi İşlere Özendirme
93. Takrîât
Serzenişler
94. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
95. Tergîbü’l-Cûdi ve’l-İnfâk
Cömertlik ve Yadım Etmeye Özendirme
96. Zemmü Erbâbi’t-Taklîd
Öykünücü Kimseleri Kötüleme
97. Taksîmü’l-Ulemâ‘ ve Zemmü’l-Ulemâ’i’s-Sû‘
Bilginlerin Bölümlenmesi ve Kötü Bilginlerin Kötülenmesi
98. Zemmü Kuzâti’z-Zamân
Zamane Kadılarını Kötüleme
99. İşâretü Hâli’l-Müneccimi ve’t-Tabîb
Müneccim ve Tabiplerin Durumları Üzerine
100. Beyânü Enne’l-Fazle bi’l-Hasebi lâ bi’n-Neseb Erdemliliğin Kişiye Özgü Olup Soy Sopla İlgili
Bulunmaması Hakkında
101. Zemmü Hizmeti’s-Sultân
Sultana Hizmet Etmenin Kötülenmesi
102. Zemmü’l-Meliki’z-Zâlim
Haksızlık Eden Yöneticileri Kötüleme
103. Zemmü’t-Tama‘ fî Hakkı’l-Gayr
Başkasının Hakkına El Uzatanları Kötüleme
104. Zemmü’l-Ganiyyi’l-Bahîl ve’s-Sâili’l-Mübrim
Cimri Zenginleri ve Israrlı Dilencileri Kötüleme
105. Zemmü’l-Hezl ve’l-Mizâh
Alay ve Gülmecenin Kötülenmesi
106. Zemmü’l-Liâm ve Medhul-Kirâm mine’n-Nâs
İnsanlar Arasındaki Aşağılık Kimselerin Kötülenmesi, Şerefli Kimselerin Övülmesi
107. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
108. Beyânu Za‘fı Ba‘zı’l-Îmân
Kimi İmanın Zayıflığı Hakkında
109. Rücû‘ ile’l-Kelimâti’l-Hikemiyyeti’l-Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözlere Geri Dönüş
110. İşâret-i Fenâ’-i Dünyâ
Dünyanın Gelip Geçiciliği Üzerine
111. Teessüfât
Yazıklanmalar
112. Şikâyet-i Dünyâ
Dünyadan Şikâyet
113. İşâret-i Lemehât-i Tevhîd
Tevhid Parıltılarına İşaret
114. Medhü’l-Kanâa ve Zemmül-Hırs
Tok Gözlülüğe Övgü ve Aç Gözlülüğe Yergi
115. Tevbîhât-ı Ehl-i Dünyâ
Dünya Düşkünlerine Paylamalar
116. Tergîbü’l-Amel bi’s-Sünen
Sünnetlere Göre İş Görmeyi İsteklendirme
117. Medhü’l-İlmi ve’l-Akl ve Zemmü’l-Cehl
Bilgi ve Akla Övgü ve Bilgisizliğe Yergi
118. Medhü’s-Samt ve Zemmü İksâri’l-Kelâm
Susmaya Övgü ve Çok Konuşmaya Yergi
119. Beyânu Enne’n-Nusha Kad Yekûne mine’l-Esbâbi’l-Âdiyeti li’n-Nushi
Öğüdün İnsanları İyiliklere Yönlendirme Konusunda Gerekli Araçlardan Olması Hakkında
120. Vasf-ı Hâl
Kendi Durumumun Niteliği
121. Kelimât-ı Nushiyye
Öğüt Türünden Sözler
122. Tenbîhât
Uyarılar
123. Tergîb-i Tevbe
Tövbeye Özendirme
124. Tergîbü’l-İhsân
İyilik Etmeye Özendirme
125. Kelimât-i Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
126. Tergîbu Hıfzı’s-Sadâka
Sadakati Gözetmeye Özendirme
127. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
128. Medhü’s-Sadâka
Sadâkate Övgü
129. Zemmü’l-Gazab
Öfkeyi Kötüleme
130. Zemmü’l-Müteşeyyihîni’l-Mukassirîn fi’ş-Şerîa
Şeriat Konusunda Kusurlu Davranan Sahte Şeyhleri Kötüleme
131. Nasîhat-i Selâtîn
Sultanlara Öğüt
132. Men‘u’z-Zulm ve Tahrîsu’l-Adl
Zulme Yol Vermeme ve Adalete Özendirme
133. Medhu’s-Sehâ fi’s-Selâtîn
Sultanlarda Cömertliğe Övgü
134. İşâret-i Şemme-i Saltanat-ı Hudâ-yi Teâlâ
Allah Teâlâ’nın Saltanatına Birkaç Sözle İşaret
135. Et-Tenfîru mine’l-Katl bi-Kaderi mâ-Yümkin
Can Almaktan Mümkün Oldukça Kaçındırma
136. İşâretü Hakîkati ilâ Âdâbi’s-Selâtîn
Sultanların Tutum ve Davranışlarının İç Yüzüne İşaret
137. İşâret-i Riâyet-i Cünd
Askeri Görüp Gözetme Üzerine
138. İşâret-i Ahlâk-ı Vüzerâ
Vezirlerin Ahlâkı Üzerine
139. Zemmü Vezîri’l-Müfsid
Ortalık Karıştırıcı Veziri Kötüleme
140. Zemmü Süâti’s-Selâtîn
Sultanların Kovcularını Kötüleme
141. İşâret-i Riâyet-i Kulûb
Gönülleri Görüp Gözetmek Üzerine
142. Beyânü Avni’s-Suveri’l-Misâliyye
Görünmez Güçlerin/Varlıkların Yardımı Üzerine
143. İşâret-i Şemme-i Tevhîd
Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret
144. Medh-i Ehlu’llâhi’l-İzâm
Büyük Tanrı Dostlarına Övgü
145. İşâretü Erbâbi’l-Ihtifâi min Ashâbi’l-Kulûb
Gönül Erlerinden Olup da Gizlenenler Hakkında

[Hâtime]
[Bitiş]
AÇIKLAMALAR