İletişim +90 312 284 34 18

7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri-I, 2011

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624642
  • Barkod : 9789751624642
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu


Prof. Dr. Osman HORATA
SUNUŞ

AÇIŞ KONUŞMALARI

Mehmet AYDIN
Devlet Bakanı

Prof. Dr. Halil İNALCIK
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bahaaddin YEDİYILDIZ
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Osman HORATA
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

BİLDİRİLER

Halil İNALCIK
Fatih, Fetih ve İstanbul`un Yeniden İnşası

Kezban ACAR
Çargrad: Rus Tarihi ve Kültüründe İstanbul

Fatma ACUN
İstanbul Nasıl Dünya Kenti ve İmparatorluk Başkenti Oldu?

Gül AKYILMAZ
İstanbul Kadısı

Ebülfez AMANOĞLU
İstanbul`da Rusya İmparatorluğunun İlk Büyük Elçisi: Peter Tolstoy (1645-1729)

Durmuş ARIK
Türklerde Yahudilik ve İstanbul Karayları

Sabire ARIK
Polonya (Lehistan) Kültüründe İstanbul

Numan ARUÇ
Makedonya Türklerinde İstanbul Tasavvuru ve İstanbul`un Önemi

A. Adhamjon AŞİROV
İstanbul`daki Özbek Tekkeleri

Mehmet AYDIN
Farklı Din Mensuplarının Ahenk İçinde Yaşadığı Bir Şehir Olarak İstanbul

Gaybullah BABAYAR
İstanbul`a Giden Köktürk Elçileri: Bizans İmparatorluğu-Köktürk Kağanlığı Kültürel Etkileşimi

Jean-Louis BACOJJE GRAMMONT
Evliya Çelebi`de Bir Konunun Merkezi, Çevresi ve Hayâli Birleşmeleri

Beyza BİLGİN
Fatih`in İstanbul`u ve Çok-Kültürlülük Din Eğitiminde Paradigma Değişimi

Kahraman BOSTANCI
Keçecizâde İzzet Fuad Bey`in Gözüyle II. Meşrûtiyet Öncesi ve Sonrasında İstanbul

Marina CANKÖZ
Karaçay-Malkar Folklorunda İstanbul Muhacirlerinin Yeri

Muharem CERABREGU
İstanbul on Maps From Classical to Modern Times

Filiz ÇOLAK
Mondros`tan Mudanya`ya İşgal Altında Bir Başkentte İktisadi Hayat

Melek ÇOLAK
Macar Oryantalist Gyula Germanus İle "Konstantinapol`den İstanbul`a Kadar"

Tülay ÇULHA
İstanbul Karaim Cemaati

Rahime DEMİR - Şarika GEDİKLİ BERBER
İşgal İstanbul`unda Yahudiler

Mehmet DEMİRTAŞ
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul`da İaşe Sıkıntısına Yol Açan İhlâller ve Alman Tedbirler

Mehmet DEMİRYÜREK
Kıbrıs Şer`iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul`un İaşesinde Kıbrıs`ın Rolü (1750-1800)

Muvaffak DURANLI
İstanbul`un Fethiyle İlgili Tartışmalı Bir Kaynak

Mehmet Yavuz ERLER
Payitaht (İstanbul) Askeri İdadisinde Öğrenciler ve Metropoldeki Eğitim Standardı (1838-1915)

Derya GENÇ ACAR
İstanbul ve Atatürk

Gülnara GOCAYEVA MEMMEDOVA - Şureddin MEMMEDLİ
18. Yüzyıl Gürcü Yazarı S.-S. Orbeliani`nin Seyahatnamesinde İstanbul

Yegane GÖZELOVA
XII. - XIII. Yüzyılda Konstantinopolis`te İtalyanların Çalışmaları Hususunda

İsmail HACIYEV
Nestor İskender`in İstanbul`un (Tsargrad) 1453 Yılında Türkler Tarafından Fethinin Hikayesi Eseri

Cengiz HAKOV
XIX. Yüzyılda İstanbul`daki Bulgarlar

Abdullah HAMİDİ
Arnavut Halk Edebiyatında İstanbul

Muhammed A. HARİDY
XIX. Yüzyılın Sonları, XX. Yüzyılın Başlarında Siyasî Muhalefetin Sayesinde İstanbul ile Kahire Arasında Kültür İşbirliği

M. Mehdi İLHAN
Patrona Halil İsyanı Yayımlanmamış Bir Yazmanın Değerlendirilmesi

Fatma İNCE
Geoffrai de Villehardouin`in Kroniğine ve Çeşitli Kaynaklara Göre IV. Haçlı Seferinin İstanbul Üzerindeki Etkileri

Zekeriya KARADAVUT
İstanbul`un Fethiyle İlgili Bir Efsane: Didon Hilesi ve Yayılma Alanları

Cevahir KAYAM
Bir Yangının Ortaya Çıkardığı Siyasî ve İktisadî Sorunlar: Tatavla 1929

Orhan KOLOĞLU
Orta Doğunun Kültür Başkenti Olarak İstanbul

Zafer KOYLU
Mütareke Döneminde İstanbul`da Salgın Hastalıklar

Katica KULAVKOVA
İstanbul as a Place of Memory through Examples from Macedonian Culture

Özlem KUMRULAR
Yeniçağ`da Avrupa`nın İstanbul Algısı: "Lettere di Costantinopoli"

Ermiş LAFAZANOVSKİ
İstanbul: From Oral Narratives to Contemporary Macedonian Literatüre

Stoica LASCU
İstanbul - in the Perception of Romanian Sources (1906-1914)

Sherzodhon MAHMUDOV - Feti MEHDİU
Description of istanbul in the VVorks of Kokand Historians 795 İstanbul: Niçin Arnavutların Başkenti?

Nazile MEMMEDOVA
1453 Yılında Konstantinopolis`in Fethi ve Büyük Coğrafi Keşifler

Hüseyin MEVSİM
Bulgar Toplumcu Mihail Macarov`un (1854-1944) 1868 Yılma Ait İstanbul İzlenimleri

Galina MİŞKİNİENE
Litvanya Tarihinde İstanbul

Anatoliy MOMRIK
Orta Çağ Ukraynalının Gözüyle İstanbul (XV.-XVIII. yy.)

Kamu Veli NERİMANOĞLU
Avrasya`da İstanbul Merkezli Kültürel ve Toplumsal Fikir Hareketleri

Türkan OLCAY
İstanbul`da Beyaz Rusların İzleri

Adem ÖLMEZ
İstanbul`da Sosyal Barışı Bozan 1896 Olayları

Vesna PETRESKA
İstanbul in Macedonian Folk Literatüre

Katerina PETROVSKA KUZMANOVA
İstanbul in the Songs of Macedonian Poets

Manfred PITTIONI
St. George and the Crescent the Correspondence of Genoese Ambassadors in istanbul at the Time of Süleyman I.

Tuğca POYRAZ TACOĞLU - Gülay ARIKAN
Çok Kimlikli, Çok Kültürlü, Çok Dinli: Farklılıklar Diyarı İstanbul

Türkay RAHİMOVA
Azerbaycan Muhacirleri İstanbul`da

Elfine SİBGATULLİNA
XIX.-XX. Yüzyıl Başında Rusya`da Basılmış İstanbul`u Tanıtıcı Kitaplar

Salahi R. SONYEL
Yabancı Belgelerle Kültür ve Uygarlık Kaynağı İstanbul

Luan STAROVA
İstanbul in a Balkan Family Saga in the 20th Century

Mahmut H. ŞAKİROĞLU
İstanbul`un Türkleşmesinin Yakın Şahitleri

Betül TARAKÇI TIĞLI
Galata`da Bir Renk: Dominikenler Dominicans as a colour in Galata

Edit TASNADİ
İki Avrupa Kültür Başkenti: İstanbul ile Pecs

Şarifa TAŞEVA
Türkistanlı Hacılar ve Seyyahlar Gözüyle İstanbul

Rahmi TEKİN
XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Gayrimüslim Bir İstanbul Zengini: Galatalı Mütercim Merkandon Veled-i Petro`nun Terekesi

Rabia UÇKUN
Gagauz Halk Kültüründe İstanbul`un Fethine Dair Bir Anlatma ve Düşündürdükleri

Hakan UZUN
Bir Kent, Bir Lider, Sekiz Yıllık Ayrılığın Sonu: Atatürk`ün İstanbul`a Gelişi (1927)

Rodna VELICKOVSKA
İstanbul in the Macedonian Folk Singing

Bone VELICKOVSKI
İstanbul in the Macedonian Proverbs and Sayings

İsmail YAKIT
İstanbul`da Meydana Gelen Yangın, Deprem ve Diğer Afetlere Düşürülen Tarihler

Mehmet Serhat YILMAZ
II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul`unda 10 Temmuz Millî Bayram Kutlamaları

Dilek YİĞİT YÜKSEL
İki İmparatorluk Başkentleri Olan ST. Petersburg ve İstanbul`un Karşılaştırılması Bağlamında Modernleşmenin İstanbul`da Yarattığı Dönüşüm