İletişim +90 312 284 34 18

Mustafa İsen Adına Uluslararası Sempozyum `Klasik Türk Edebiyatında Biyografi` Bildirileri, 2011

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623720
  • Barkod : 9789751623720
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
Osman HORATA

AÇIŞ KONUŞMALARI
Osman AYDIN
Nevşehir Valisi

Hasan ÜNVE
Nevşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR
Atatürk Üni. Fen Edebiyat Fak. (eski) Dekanı

Mehmet ÖZBEK
Emekli İlkokul Öğretmeni

Prof. Talat Sait HALMAN
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İskender PALA
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Filiz KILIÇ
Nevşehir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa İSEN
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

MUSTAFA İSEN İÇİN
Prof. Dr. Mustafa İSEN`in Gayri Resmi Biyografisi`
Prof. Dr. Mustafa İSEN Bibliyografyası

BİLDİRİLER

Mehmet AKKUŞ
XX. Asırda Hazırlanmış Bir Sûfîler Biyografisi Sefîne-i Evliya ve Kültür Tarihimizdeki Yeri

İ. Hakkı AKSOYAK
Tezkirelerden Kefeli Hüseyin`in Sevanih Adlı Fal Kitabına Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Biyografi Tutkusu

Nüşabe ARASLI
Sadık Bey Avşar`ın Mecmau`l-Havas Tezkiresi Orta Asırlar Azerbaycan-Türk Şairleri Hakkında

Ziya AVŞAR
Sınırlı Malzeme ile Bir Biyografi Üretmek: Dürrî Biyografisi

Yaşar AYDEMİR
Biyografi Kaynağı Olarak Mecmualar

Hamidullah BALTABAYEV
Babürşah ve Babüriler Dönemi Türk Tezkireleri

Ömer BAYRAM
Gülistan-ı İrem`in Tezkire Kısmı

Parvana BAYRAM
XX. Asır Azerbaycan Edebiyatında Yazılmış İki Önemli Biyografik Kaynak: Firidun Bey Köçerli`nin "Azerbaycan Edebiyatı" ve Mehemmedeli Terbiyet`in "Dânişmendân-i Azerbaycan" Adlı Tezkiresi

Ali Fuat BİLKAN
Âyîn-i Ekberî`de Şairler Bahsi

Rıdvan CANIM
Lâtifi Tezkiresinde Biyografik Bilginin Mahiyeti ve Veriliş Biçimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

İsmet CEMİLOGLU
Mecâlisü`n-Nefâyis`in Dili Hakkında

Pervin ÇAPAN
18. Yüzyıl Tezkirelerinde Aile, Soy ve Akrabalık İlişkilerine Dair

Halil ÇELTİK
Biyografik Çalışmalarda Bilgisayarın Yeri

Bekir ÇINAR
XVIII. Yüzyıl Tezkirelerinin Bilgi Kaynakları: Salim ve Esrar Dede Tezkireleri Örneği

Mustafa DURMUŞ
Secinin Klasik Osmanlı Nesrindeki Yeri Üzerine

Seher ERDOĞAN ÇELTİK
Ali Emirînin Biyografi Çalışmaları ve Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid

Şahin Fazıl FERZELİYEV
Tezkire-yi Şahin Örneğinde Azerbaycandaki 130 Yıllık Bir Edebi Meclisin Tarihi Seyri

Suyuma GANİYEVA
Tezkirecilik Geleneği ve Mecalisun-Nefais

İlhan GENÇ
Bilimsel Biyografiden İzlenimci Biyografiye

Melek GENÇBOYACI
Millet Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan Ali Emîrî`nin Telif ve İstinsah Ettiği Tezkirelerden Örnekler

Mehmet GÜRBÜZ
Biyografik Değer Bakımından Şiir Mecmuaları

Dilârâm HAMRÂEVA
Edebî Eserde Tarihî-Biyografik Bilgilerin Yansıtılışı

Tuba İsen DURMUŞ
Kültür Tarihi Malzemesi Olarak Biyografi Kaynakları

Mehmet KALPAKLI
Çağdaş Bir Tezkire Yazarı Olarak Behçet Necatigil

Dikhan KAMZABEKULY
Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra Bağımsızlığını Kazanan Türk Cumhuriyetlerindeki Ortak Türk Edebiyatı Tarihinin ve Edebi Ürünlerinin Yorumlanması

Volkan KARAGÖZLÜ
Prof. Dr. Haluk İpekten`in Biyografi Sahasındaki Yeri

Ahmet KARTAL
XVI. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Açısından Önemli Bir Kaynak: FahrîninRavzatu`s-Selâtîn`i

Atabey KILIÇ
Rızâ Tezkiresinden Hareketle Tezkirelerde Geçen Terimlere Dâir Notlar

Filiz KILIÇ
Çağdaş Biyografi Çalışmalarında Prof. Dr. Mustafa İsen`in Yeri

Akif KİREÇÇİ
Arap Dünyasında Biyografi Geleneği

M. Fatih KOKSAL
Biyografik Kaynak Olarak Şiir Mecmuaları ve Kastamonulu İshâk-zâde Fevzi Mecmuası

Cemal KURNAZ
Eski Türk Edebiyatında Biyografik Metinlerin Eleştirisi

Günay KUT
Sehi Tezkiresinin Tenkitli Neşrini Hazırlama Aşamasında Karşılaştığımız
Kimi Önemli Problemler

Muhsin MACİT
Modern Biyografi Yazımında Tezkireciliğin İzleri

Keramet MULLAHOCAYEVA
Ali Şir Nevâî`nin Biyografik Bilgileri içeren Eserleri Hakkında

Vüsale MUSALI Namiq MUSALI
Osmanlı Tezkirelerine Göre Azerbaycan Edebiyatının Araştırılmamış Sayfaları

M. Öcal OĞUZ
Âşık Şiirinin Sözlü Aktarımı ve Şairnamelerin Biyografik Değeri

Adem ÖGER
Uygur Türkleri Arasında Tezkirecilik Geleneği ve 18. Yüzyılda Yazılmış Bir
Tezkire Örneği: Tezkire-i Ezizân

Süleyman SOLMAZ
Gülşen-i Şu`arâda Yeni Tertipler ve Bu Tertiplerin Şâir Biyografisine Kazandırdıkları

Gülçehre SULTANOVA
Tarihî-Biyografik Eserler Hakkında Orta Çağ Edebî Muhiti ve Edebi Alakaları Üzerine Önemli Bir Kaynak

Seadet ŞIHIYEVA
Nesimî`nin Biyografisinin Yazılmasında Metodolojik İlkeler

Mustafa TATCI
Tuhfe-i Nailî ve Unutulmuş Bir Biyografi Yazarı: Mehmet Nail Tuman

Selami TURAN Kamile ÇETİN
Biyografik Bilgi Bakımından Divanlar: Nâbî Divanı Örneği

Osman TÜRER
Muhammed Nazmî`nin Hediyyetu 1-İhvân Adlı Eserinin Biyografik Bir Eser Olarak Önemi ve Özellikleri

Ayşe YILDIZ
Paralel Yaşamlardan Şair Tezkirelerine: Doğu ve Batı Biyografi Yazarının Kaleminden İnsan

Kadri H. YILMAZ
Meşâ`iruş-Şu`ara’nın Tezkire Geleneğindeki Yeri

Gencay ZAVOTÇU
Fu’adî ve Hâb-nâme Risalesinin Biyografik Özelliği

SEMPOZYUM KAPANIŞ / DEĞERLENDİRME OTURUMU

Prof. Dr. Mustafa İSEN
Prof Dr. Günay KUT
Prof. Dr. İskender PALA
Prof. Dr Hamidullah BALTABAYEV
Dr. Mehmet KALPAKLI
Prof. Dr. İlhan GENÇ
Prof. Dr. Şahin FERZELİYEV
Prof. Dr. Filiz KILIÇ

SEMPOZYUM`DAN FOTOĞRAFLAR