İletişim +90 312 284 34 18

Türk Kütüphaneler Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, 1991

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: İsmail E. ERÜNSAL
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751600375
  • Barkod : 9751600375
  • Fiziksel Özellikleri : 16 x 24 cm

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
ÖNSÖZ
GlRİŞ
KISALTMALAR

I. BÖLÜM OSMANLI VAKIF KÜTÜPHANELERİNİN TARÎHÎ GELÎŞİMÎ
A. KURULUŞ DEVRİ KÜTÜPHANELERİ
B. CAMİ VE MEDRESE KÜTÜPHANELERİNDEN MÜSTAKİL KÜTÜPHANELERE
a. Fâtih Devri Kütüphaneleri
b. II. Bâyezid ve I. Selim Devri Kütüphaneleri
c. Kanuni Devriyle XVI. Asrın Sonunda Kurulan Kütüphaneler
ç. Kütüphanelerin İstanbul Dışına Yayılışı ve Kitap Bağışları
C. MÜSTAKİL KÜTÜPHANELERLE BÜYÜK MEDRESE
KÜTÜPHANELERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
a. Köprülü Kütüphanesi
b. Büyük Medrese Kütüphaneleri ve Kitap Bağışları
c. III. Ahmed Devri Kütüphaneleri
ç. I. Mahmud Devri Kütüphaneleri
d. III. Osman ve III. Mustafa Devri Kütüphaneleri
e. I. Abdülhamid - III. Selim Devri Kütüphaneleri ve Kütüphanelerin Tanzimiyle ilgili Bazı Çalışmalar
f. II. Mahmud Devri Kütüphaneleri ve Evkaf Nezâretinin Kütüphanelere Yönelik Çalışmaları

II. BÖLÜM VAKIF KÜTÜPHANELERİNİN TEŞKİLÂTI
A. KÜTÜPHANE PERSONELİ
a. Giriş
1. Kütüphane Personelinin. Seçimi ve Tayini
2. Kütüphane Personelinin Azli
3. Kütüphane Personelinin Ücretleri
4. Personelin Ücretlerinin Artırılması
b. Vakıf İdarecileri
1. Nazır
2. Mütevelli
c. Kütüphane Görevlileri
1. Hâfız-ı Kütüb
i. Hâfız-ı Kütübde Aranan Vasıflar
ii. Hâfız-ı Kütübün Seçimi ve Tayini
iii. Hâfız-ı Kütübün Görevleri, Sorumluluğu ve Azlini Gerektiren Sebepler
iv. Hâfız-ı Kütübün Ücreti
v. Kütüphanelerde Görevlendirilen Hâfız-ı Kütüblerin Sayısı
vi. Hâfız-ı Kütüblüğün Başka Bir Kimseye Devri
vii. Hâfız-ı Kütüblüğün Babadan Oğula Geçmesi
2. Hâfız-ı Kütüb Yamağı
3. Kâtib-i Kütüb
4. Mücellid
5. Bevvâb ve Mustahfız
6. Ferrâş
7. Kütüphanelerin Tamir ve Bakımıyla Görevli Personel
B. KOLLEKSÎYON
a. Ana Kolleksiyonun Kuruluşu
b. Kolleksiyonların Zenginleştirilmesi
c. Kolleksiyonların Özellikleri
ç. Kolleksiyonların Sayım ve Kontrolü
C. VAKIF KÜTÜPHANELERİNDE KATALOGLAMA ÇALIŞMALARI VE KATALOGLAR
Ç. YARARLANDIRMA
a. Kütüphanelerin Açık Olduğu Gün ve Saatler
b. Kütüphanede Okuma, istinsah, Öğretim, ibadet ve Diğer Faaliyetler
c. Ödünç Verme (iare)
D. BÜTÇE VE MUHASEBE
E. KÜTÜPHANE YAPILARI VE KÜTÜPHANE EŞYASI
NETİCE
SUMMARY
BİBLİYOGRAFYA
İNDEKS
EKLER