İletişim +90 312 284 34 18

Güfti ve Tesrifatü`ş Şu`arası, 2001

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614333
  • Barkod : 9789751614339
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu


ÖNSÖZ
KISALTMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Güftî`nin Hayatı

İKİNCİ BÖLÜM
Güftî`nin Eserleri
1.Teşrîfâtü`ş-Şu`arâ
2. Dîvân
3. Zafer-nâme
4. Hilye-i Güftî
5. Gam-nâme
6. Şah ü Derviş

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güftî`nin Edebî Kişiliği
1. Güftî`nin Şiirinde Şekil Özellikleri
2. Güftî`nin Şiirinde Dil ve Üslûb Özellikleri
a. Güftî`nin Dili
b. Güftî`nin Üslûbu
3. Güftî`nin Şiirinde Muhteva Özellikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başlangıcından Güftî`ye Kadar Yazılan Tezkireler ve Güftî`nin Tezkireciliği
1. XV. Yüzyıl
2. XVI. Yüzyıl
3. XVII. Yüzyılda Güftî`ye Kadar Yazılan Tezkireler
4. Güftî`nin Tezkireciliği
a. Teşrîfâtü`ş-Şu`arâ`nm Telif Tarihi
b. Teşrîfâtü`ş-Şu`arâ`nm Telif Sebebi
c. Teşrîfâtü`ş-Şu`arâ`nm ihtiva Ettiği Şâirlerden Hangilerinin Devrin Öbür Tezkirelerinde Bulunup Bulunmadığını Gösteren Alfabetik Liste
ç. Güftî`nin Tezkiresinde Ele Aldığı Şâirler Hakkında Devrin Öbür Tezkirecileri Ne Demişler?, Bunlardan Birkaç Örnek
d. Teşrîfâtü`ş-Şu`arâ`nın Muhteviyatı
e. TeşrîfâtU`ş-Şu`arâ`nın Mâhiyeti

BEŞİNCİ BÖLÜM
Metnin Kuruluşunda Karşılaştırılan Yazmalar
Transkripsiyon Tablosu
Tesrîfâtü`ş-Şu`arâ`da Adı Geçen Şâirlerin Alfabetik Listesi
TEŞRÎFATÜ`Ş-ŞU`ARÂ`NIN TENKİDLİ METNİ
SONUÇ
SÖZLÜK
BİBLİYOGRAFYA
İNDEKS