İletişim +90 312 284 34 18

Mürşid (Göz Hastalıkları), 2004

₺18.00 ₺10.80
  • Yazar: Muhammed Bin Mahmud-ı Şirvani, Ali Haydar BAYAT, Necdet OKUMUŞ
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751617227
  • Barkod : 9789751617224
  • Fiziksel Özellikleri : 16,5x24x3 cm

  • Ürün Barkodu


Önsöz
Giriş
II. Murad Döneminde İlmi ve Edebi Hayat

BİRİNCİ BÖLÜM

A- Muhammed bin Mahmud-ı Şirvani`nin Hayatı
B- Eserleri

I- Türkçe Eserleri

1- İlyasiyye
2- Cevhername
3- Tuhfe-i Muradi
4- Kitabu`t-Tabih Tercümesi
5- Sultaniyye
6- Kitab-ı Güzide-i İlm-i Tıb
7- Mürşid

II- Arapça Eserleri

1- Ya`kubiyye
2- Ravzatu`l-Itr
3- El-Faslu`l Aşiru fi Ma`rifeti`l-Evzani ve`l-Mekayil
4- Risaletün Mine`t-Tıb fi Beyanı M`ebtela Bihi Mine`l-Kulunç
5- Miftahu`n-Necat Lima Yenfetihu Bihi Ebvabu`l-Birri ve`s Saadat

III- Şirvani`ye Atfedilen Eserler

1- Kemaliyye
2- Muradname
3- Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi
4- Haridetü`l-`Acaib ve Ceridetü`l-Garaib Tercümesi
5- Bazname Tercümesi

İKİNCİ BÖLÜM

XV. Yüzyıla Kadar Göz Hekimliği Tarihine Kısa Bir Bakış
Mürşid
A- Mürşid`in Muhtevası
B- Mürşid`in Nüshaları

1- Manisa Nüshası
2- Topkapı Sarayı Nüshası
3- Şirvani`ye Ait Olamayan Diğer Mürşid`ler

C- Mürşid`in Türk Dili Açısından Önemi
D- Mürşid`in Kaynakları

1- Esbab-ı `Alamat
2- Kitabu`l-Havi fi`t-Tıb
3- El-Kanun fi`t-Tıb
4- Mucez
5- Camiu Müfredati`l Edviye ve`l-Agdiye (Baytarname)
6- Tezkiretü`l-Kehhalin fi`l Ayn ve Emraziha

Mürşid`de Geçen Bitki İsimlerinin Latince Karşılıkları
Bibliyografya

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
METİN

Metnin Tespitinde Takip Edilen Esaslar ve Transkripsiyon Sistemi
Mürşid`in Fihristi
Mürşid`in Metni
Sözlük
İndeks
Manisa ve Topkapı Sarayı Nüshalarından Örnek Varaklar