Yazarlar

Merâgî’nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere

Yazar : Recep Uslu
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-3605-8


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 22.80 TL38.00 TL KDV : 0.00 TL
Abdülkadir Meragi (1353-1435) Türk müziği tarihinde olduğu kadar Orta Doğu ülkelerinin de en önemli müzik teorisyenlerinden biridir. Sistemci Ekolün son temsilcisidir. Türk musikisinin nazariyatında ve besteciliğinde öncülük etmiştir. Son Müzik Eseri: Fevâid-i Aşere (:On fayda) ve Zevâid-i Fevâid (:Faydalı ekler) iki farklı kompozisyon halinde, ortak metinleri olan iki eserdir. Diğerlerinden farklı olarak bab ve fasıl olarak değil “fayda” dediği on bölümden oluşmaktadır. Her fayda bir konu içerir. Bazı faydalar iki fasıldır. Türk müziği tarihi ve müzikolojisi açısından Meragi’yi doğru değerlendirmek için, Meragi’nin görüşlerinde, özellikle dizi ve usullerdeki değişikliklerde geldiği son noktayı göstermesi açısından bu eserin, Recep Uslu tarafından Türkçeye çevrilerek kazandırılması, çok önemlidir. (Ankara 2018)

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
TRANSKRİPSİYON
GİRİŞ
MERÂGÎ’NİN SON MÜZİK ESERİ ZEVÂİD-İ FEVÂİD-İ AŞERE ÇEVİRİSİ
Mukaddime
Birinci Fayda: Güzel Ses Hadisleri ve Tam-Cemde Dörtlü Tabakalar
Şekil-1. Murabba Cetvel, Munfasıl-Pes ve Munfasıl-Tiz
İkinci Fayda 1. Fasıl: On İki Devrin Nağmeleri, Tabakaların Eklenmesi
İkinci Fayda 2. Fasıl: On Beş Nağmenin Arapça-Yunanca İsimleri
Üçüncü Fayda: Yirmi Dört Şubenin Telden Çıkarımı
Dördüncü Fayda: On İki Devirin Tam-Cemde Oktavları
Beşinci Fayda: Dörtlü Cinsler
Altıncı Fayda: Kadim Altı-Parmak Metodu ve İka-Devirlerle İlişkileri
Şekil-2. Kadim Metot Altı-Parmakta Nağmeler
Yedinci Fayda: Tasnif Türleri, Musiki Biçimleri
Şekil-3. Dörde Bölünmüş Sekizli
Sekizinci Fayda 1.Fasıl: Tercî’ Yöntemiyle Alıştırmalar
Sekizinci Fayda 2.Fasıl: Çalgı Türleri ve Çalgılar
Şekil-4. Kâseler ve Taslar Çalgısı
Şekil-5. Levhalar Çalgısı ve Udda Yaygın-Düzen
Şekil-6. Teltınlaklarda Yaygın-Düzen
Şekil-7. Bazı Havatınlak Çalgılar
Dokuzuncu Fayda 1.Fasıl: Merâgî’nin İka-Devirleri
Şekil-8. Merâgî’nin İcadı İka-Devirler
Dokuzuncu Fayda 2.Fasıl: Tasniflerde Duhûl ve Hurûc
Onuncu Fayda 1.Fasıl: İntikaller, Hanendenin Ses Rengi
Şekil-9. Beş Çift Telli Udda İntikaller
Onuncu Fayda 2. Fasıl: Hanendelik, Tahrîr, Mergûle, Nesir ve Nazm-ı Nağamât, Başlangıç
ve Karar Yeri, Hanendenin Ses Rengi, Ses Çeşitleri
NO Ktp NÜSHASINDAKİ FARKLI FASILLARIN ÇEVİRİSİ
NO Ktp Nüshası İçindekiler
İkinci Fayda 1. Fasıl: Altı Âvâze
Şekil-10. Takdim ve Tehirle Selmek Nağmeleri
Beşinci Fayda 2.Fasıl: Yaygın-Düzen, Şedler Düzeni ve 1001 Yerel-Düzen
Şekil-11. On İki Devrin Dörtlü ve Beşli Şedler Cetveli
Şekil-12. Bin Bir Şed Cetveli (1001 Şed)
Sekizinci Fayda 2. Fasıl: Terkipler, On İki Devir, Altı Âvâze ve Şubeler Arası İlişkiler
Onuncu Fayda 1.Fasıl: Musikinin Öncü İcracıları
Onuncu Fayda 2.Fasıl: Nağmenin Tarifi, Musiki Hakkında Filozofların Söyledikleri
KAYNAKÇA
DİZİN

Benzer Ürünler