Yazarlar

Tavsiye Ürün

Osmanlı Devleti'nin konservatuarı Dârülelhan: Arşiv Belgeleriyle

Yazar : Erhan Özden
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-3621-8


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 24.00 TL40.00 TL KDV : 0.00 TL
“Nağmeler Evi” anlamına gelen Dârülelhan, Osmanlı Maarif Nezareti’ne bağlı olarak açılan ilk resmi müzik okuludur. Türk musikisine ait binlerce eseri notaya alarak unutulmaktan kurtarmış ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamış, Türk müzik eğitimine kazandırdığı yöntem, program, icra disiplini ve notasyon çalışmaları ile günümüz konservatuvarlarına örnek teşkil etmiş ayrıca Avrupa’da yürütülmekte olan müzik eğitimi yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasını sağlamıştır. “Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı Dârülelhan (Arşiv Belgeleriyle) adlı eser, günümüz konservatuvarlarının ilk nüvesi olan Dârülelhan’ı Osmanlı arşiv belgeleri ve çeşitli koleksiyonlardan faydalanarak ele almaktadır. Büyük bir bölümü ilk defa yayınlanacak olan bu belgeler, musiki tarihimiz açısından büyük öneme sahiptir. Eser hem bu yönüyle hem de dönemin musiki eğitimini resmetmesi açısından önemli bir kaynak kitap özelliği taşımaktadır. (Ankara 2019)

ÖN SÖZ
KISALTMALAR
EKLER DİZİNİ
RESİMLER DİZİNİ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI’DA MUSİKİ EĞİTİMİ
MUSİKİDE YENİLİKÇİ HAREKETLER
AVRUPA VE OSMANLI’DA KONSERVATUVARLAR
DÂRÜLELHAN’IN TEMELLERİ DARÜLBEDAYİ’DE ATILIYOR
İKİNCİ BÖLÜM
DÂRÜLELHAN AÇILIYOR
Dârülelhan Heyeti
İlk Toplantı Hakkında
PROGRAM VE TALİMATNAME
İÇ TÜZÜK
İç Tüzük Hakkında
BÜTÇE
Bütçe Hakkında
OKUL BİNALARI
Dârülelhan Binası İşgal Ediliyor
Dârülelhan’ın Memur Aileleri Tarafından İşgali
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DÂRÜLELHAN MUALLİMLERİ
Muallim Zekâizâde Ahmed Efendi (Irsoy) Dârülelhan’dan İstifa Ediyor
Santûrî Ziyâ Bey’in Dârülelhan’dan İhracı
İKİ ÖNEMLİ MÜZİKADAMI
Yusuf Ziyâ Paşa
Abdülkadir Bey (Töre)
İDARİ KADRO
Encümen Üyeleri
Ali Rıfat Bey (Çağatay)
Ali Rıfat Bey’in İstifası Hakkında
İsmail Cenâni Bey
Sadettin Bey
Rauf Yektâ Bey
Musa Süreyya Bey
Müdür ve Müdireler
Refik Talat Bey (Alpman)
Rahmi Bey
Hayriye Tevfik Hanım
Kâtipler
Firdevs Hanım
Vasıf Bey
Cemal Bey
Hademeler
Hüseyin Ağa
Seyid Ağa
Abdullah Ağa
MUALLİM VE MEMUR MAAŞLARI
DÂRÜLELHAN’DA YOLSUZLUK (Hakk-ı Huzur Paraları)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DÂRÜLELHAN TALEBELERİ VE MUSİKİ FAALİYETLERİ
Telebe Aidatları
KONSERLER
NOTA YAYINLAR
DÂRÜLELHAN’DA SANSÜR
Adaba Mugayyir Şarkılar
Dârülelhan Sansürü Hakkında
KULLANILAN EŞYALAR
Kaybolan Bir Keman Hakkında
CUMHURİYET DÖNEMİ DÂRÜLELHAN’I ve İÇ TÜZÜĞÜ
umhuriyet Sonrası İç Tüzük Hakkında
DÂRÜLELHAN KAPANIYOR
SONUÇ
KAYNAKLAR
DİZİN

Benzer Ürünler