Yazarlar

Tavsiye Ürün

Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Dârü’l-Elhân’a Armağan

Yazar : Hazırlayan: Gülçin YAHYA KAÇAR
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-3550-1


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
Nağmeler evi anlamına gelen DÂRÜ’L-ELHÂN, Osmanlı Devleti’nin ilk resmî müzik okulu olarak İstanbul’da 1917 yılında kurulmuştur. Dört yıllık sanat eğitimi ve¬ren, sanatkâr ve öğretmen yetiştirmek amacı ile faaliyete başlayan kurum, I. Dünya Savaşı yıllarındaki olumsuzluklardan fazlasıyla etkilenmiştir. Çalkantılı bir süreç yaşamış olmasına rağmen, geleneği ve geleceği inşa etme yolunda önemli görevler üstlenmiştir. Bir yandan Türk Mûsikîsi Tasnif ve Tespit Heyeti ile geleneği kayıt altına alma gayreti, diğer yandan Batılılaşma hareketlerine karşı reformist yaklaşımları neticesinde büyük bir musiki hazinesini bizlere devretmişlerdir Dârü’l-Elhân’daki heyette görev alan üstat, sanatkâr, araştırmacı, besteci hocalar ve şahsiyetler kültür aktarı¬mının oluşturulması için bir taraftan kurumsal olarak kendilerine yer bul maya çalışmışlar, bir taraftan da çok kısıtlı imkânlarla günümüzde pek çok kuruma örnek olacak biçimde musikiye hizmet noktasında azmetmişlerdir. Bu dönem, meşk geleneği ile intikal etmiş olan sesli kültüre ait gözle görünmeyen ancak var olan engin Türk musikisi kültürünün kayda geçtiği, kâğıda yazıldığı, yok olmasının durdurulduğu dönemdir. Tarihi yaşarken tarih yazdıkları muhakkaktır. Vefa ve minnettarlığımızın bir göstergesi olarak, yüz yıl sonra birbirinden değerli akademisyen-sanatçılarımızın kaleminden Dârul-Elhân’ı yeniden okuyabilmek, anlayabilmek ve de musiki geleceğimize yeni ufuklar açabilmek ümidiyle...

ÖN SÖZ
Dârü’l-Elhân’dan Günümüze Müzik Hâfızamız
Ruhi AYANGİL
Darü’l-Elhân ve Sonrası
M. Hakan CEVHER
Dârü’l-Elhân’dan Günümüze Klasik Türk Mûsikîsine Ait Kültür Aktarımını
Sağlayan Çeşitli Neşriyât Örnekleri
Gülçin YAHYA KAÇAR
Himayeden Yoksun Alaturka Musiki ve İlm-i Musikide Şahsi Teşebbüsler:
Rauf Yekta ve Ali Rifat Beyler
Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK
Dârü’l-Elhân’dan Günümüze Nağmelerin Evleri: Bir Medeniyet Serüveni
Oya LEVENDOĞLU ÖNER
Gelenek ve Modernlik Arasında Musa Süreyya Bey
Fazlı ARSLAN
Meşk’e Kılavuz, Arel-Ezgi-Uzdilek’e Alternatif, 24 Perdeli Bir Notalama
Ozan YARMAN
Dârü’l-Elhân’da ve Dârü’l-Elhân’dan Günümüze Türk Din Mûsikîsi Çalışmaları
Kubilay KOLUKIRIK – Bayram AKDOĞAN
Dârü’l-Elhân’dan Yurttan Sesler’e: Türk Halk Müziği Derlemelerine Yansıyan
Makam Algısına Bir Bakış
Cenk GÜRAY
Mûsikîde “Ötekileştirmenin” Beslediği Problemler Üzerinden Bir Okuma
Denemesi
Ali TAN
Geçmişten Günümüze Türk Mûsikîsinin Eğitim ve İntikâlinde Meşk, Nota ve
Dârülelhân
Mehmet GÖNÜL
Dârü’l-Elhân İsmindeki Sır: Jeune Ütopyacılığa Dair Bir Sembol
Okan Murat ÖZTÜRK
Bilinmeyen “Dârü’l-Elhân”
Erhan ÖZDEN
Dârü’l-Elhân’dan Günümüze Osmanlı-Türk Müziği Geleneğiyle İlişki Kurma
Biçimleri: Bir Tipoloji Denemesi
Onur Güneş AYAS
“100 Yıl Sonra” Dârü’l-Elhân’a Bir Nazar
Süleyman ERGUNER
Bestekar III. Selim’e Yapılan Darbeden Darülelhan’a Türk Musikisi Algısında
Değer Değişimi
Recep USLU

Benzer Ürünler