Yazarlar

Süheyl ü Nev-bahār

Yazar : Prof. Dr. Cem DİLÇİN
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkce
ISBN : 9789751632234


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 72.00 TL120.00 TL KDV : 0.00 TL
GİRİŞ
XIV. Yüzyıl Mesnevilerine Genel Bir Bakış
BİRİNCİ BÖLÜM
ḪOCA MESʿŪD’UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
Hayatı
Edebî Kişiliği
Eserleri
İKİNCİ BÖLÜM
SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’IN TANITILMASI
Eserin Yazma Nüshaları
Nüshaların Yazım Özellikleri
Eserin Yazılışı
Konunun Kaynağı, İran ve Türk Edebiyatlarındaki Durumu
Süheyl ü Nev-Bahār Yazan Başka Şairler
Mensur Süheyl ü Nev-Bahār ve Manzum Metinle Karşılaştırılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’IN İNCELENMESİ
Süheyl ü Nev-Bahār’ın İç Yapısı
Olayın Özeti
Kişiler
Motifler ve Başka Masal Öğeleri
Tahkiye Özellikleri
Duygu ve Hayal Öğeleri
Dinî ve Ahlakî Düşünceler
Toplum Yaşayışıyla İlgili Konular
Süheyl ü Nev-Bahār’ın Dış Yapısı
Nazım Biçimi
Vezin ve Kafiye
Söz Sanatları
Dil ve Anlatım
SONUÇ
Süheyl ü Nev-Bahār’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
VI. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Metnin Kuruluşuyla İlgili Açıklamalar
Metnin Bölüm Başlıkları
Metin
Sözlük
Genel Dizin
Kaynakça
Tıpkıbasımlar

Benzer Ürünler